Information om PTS sökfunktion för föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Här kan du hitta information om vilka tillämpningar som är undantagna från tillståndsplikt.

En sökning i undantagsföreskriften kan genomföras på två olika sätt. Antingen genom att ange mellan vilka två frekvensband (fr.o.m - t.o.m) sökningen ska ske eller genom att söka på de olika användningsområden som undantagsföreskriften har.

Efter sökning visas en tabell med följande information:

1 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag från tillståndsplikt enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt tekniska krav och övriga villkor för att radiosändare ska få användas utan individuellt tillstånd.

2 § Bestämmelser om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare anges i frekvensordning i 3 kap. Frekvenserna anges enligt följande intervall
- i kilohertz (kHz), upp till och med 3 000 kHz
- i megahertz (MHz), över 3 MHz, upp till och med 3 000 MHz
- i gigahertz (GHz), över 3 GHz, upp till och med 3 000 GHz

2 kap. Definitioner och förkortningar

1 § I dessa föreskrifter avses med

amatörradiocertifikat: kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Post- och telestyrelsen, som utvisar att godkänt kunskapsprov avlagts,

amatörradiosändare: radiosändare som är avsedd att användas av personer som har amatörradiocertifikat, för sändning på frekvenser som är avsedda för amatörradiotrafik,

amatörradiotrafik: icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinningssyfte,

induktiv överföring: överföring av information över mycket korta avstånd genom att utnyttja det magnetiska fältet i radiovågor,

larmöverföring: användning av radiokommunikation för att indikera ett larmtillstånd vid en på avstånd belägen plats,

radiopejling: användning av radiokommunikation för att bestämma riktning till en radiosändare,

radiostyrning: användning av radiokommunikation för sändning av signaler för att initiera, modifiera eller avsluta funktioner i utrustning på avstånd,

satellitterminal: en station som är placerad på jordens yta eller i dess luftrum och som är avsedd för kommunikation med en eller flera satelliter, eller med andra stationer via satelliter,

sladdlös telefon: en teleterminalutrustning där förbindelse mellan handmikrofonen och den till ett telenät anslutna fasta enheten sker med radiovågor,

sändningscykel: den genomsnittliga sändningstiden under en viss tidsperiod (maximalt en timme) uttryckt i procent av denna period,

telemetri: användning av radiokommunikation för att automatiskt indikera eller avläsa mätvärden på avstånd från mätinstrumentet samt signalering och datatransmission, avsedd för överföring av annan information än mätdata.2 § I dessa föreskrifter avses med

AES: Aircraft Earth Station (satellitterminal på luftfartyg),

dBi: Enhet för antennförstärkning med en isotropisk antenn som referens,

dBm: Enhet för effekt mätt med referensen en mW, DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications system (digital sladdlös telekommunikation),

EAS: Electronic Article Surveillance (stöldskyddssystem för varor inom handeln),

e.i.r.p.: equivalent isotropically radiated power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt),

e.r.p.: effective radiated power (effektivt utstrålad effekt) relativt en halvvågsdipol,

ESV: Earth Stations on-board Vessels (satellitterminal på fartyg),

GSM: Global System for Mobile Telecommunications,

p.e.p.: peak envelope power (topp-till-topp effekt),

RFID: Radio Frequency IDentification,

r.m.s.: root mean square (kvadratiskt medelvärde),

UWB: Ultra Wideband (kortdistansradiosändning som utnyttjar radiofrekvent energi spridd över ett spektrum bredare än 50 MHz),

VHF: Very High Frequency.