Tillstånd för VHF-radiosändare ombord på fartyg

För att använda radiosändare på fartyg krävs tillstånd. I Sverige utfärdar Post- och telestyrelsen (PTS), enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, tillstånd för VHF och EPIRB (nödradiosändare). Ansökan om tillstånd kan ges in elektroniskt via PTS hemsida eller på blankett. Tillstånd är personliga och skall omfatta alla tillståndspliktiga radiosändare som finns ombord på fartyget.

Tillståndsvillkor

Radioutrustning för maritim mobil trafik i VHF-bandet (VHF-radioanläggning) ska uppfylla fastställda tekniska krav eller på annat sätt godkänd av Post- och telestyrelsen. Tillstånd gäller dock inte för utrustning som karaktäriseras av att sändning på kanal 70 endast kan stoppas manuellt på stationen (klass C) då denna utrustningen inte längre uppfyller kraven för godkännande.

Radioanläggningen får inte anslutas till allmänt tillgängligt telenät utan särskilt medgivande.

Kanaler i frekvensbandet 155,000 - 155,975 MHz får endast användas efter särskilt medgivande.

VHF-radioanläggning som är avsedd att användas i fritidsfartyg ska vara utrustad med samtliga 55 kanaler enligt det internationella radioreglementets Appendix 18. Anläggningen får även vara utrustad med kanalerna 155,500 MHz (L1) och 155,525 MHz (L2). I sådant fall ska båda dessa kanaler vara installerade. Kanalerna L1 och L2 får endast användas för trafik med fritidsfartyg.

VHF-radioanläggning på fiskefartyg får vara utrustad med kanalerna 155,625 MHz (F1) 155,775 MHz (F2) och 155,825 MHz (F3).

VHF-radioanläggning som för första gången installeras eller tas i bruk efter den 31 december 1991 ska vara så konstruerad att användning av kanal 70 (156,525 MHz) inte kan ske för andra ändamål än för digitalt selektivanropssystem (DSC).

Operatörscertifikat

För att använda vissa typer av radiosändare ombord på fartyg, bl.a. VHF, krävs giltigt certifikat (kunskapsbevis) enligt svensk författningssamling (SFS) 1998:965. Certifikat krävs inte för att söka tillstånd.

MMSI (Maritime Mobile Service Identities)

MMSI är ett 9-ställigt unikt nummer som PTS tilldelar fartyg med behov. MMSI-numret kan användas i ett digitalt selektivanropssystem som kallas DSC (Digital Selective Calling). Numret kan också användas för EPIRB.

Nödradiosändare – EPIRB (Emergency Position Indication Radio Beacon).

Om nödradiosändare-EPIRB finns ombord på fartyget skall radiotillstånd även sökas för denna. EPIRB skall dessutom anmälas till MRCC (Sjöfartsverkets webbplats) , på telefon 031-69 90 60 eller telefax 031-64 80 10.

Samarbete med sjöräddningscentraler (MRCC)

PTS samarbetar med Sjöräddningscentralerna och överför dagligen information gällande samtliga fartygsradiotillstånd. Det är viktigt att PTS har korrekta uppgifter gällande ägare, anropssignal, fartygsnamn, nödradiosändare, kommunikationsmöjligheter etc.

Ändring av tillstånd

Ändringar som berör tillstånd skall anmälas till PTS.

Uppsägning av tillstånd

Uppsägning av tillstånd skall ske skriftligt till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Alternativt kan fax 08-678 5506 eller e-post (pts@pts.se) användas.

Ägarbyte

Om ett fartyg med tillståndspliktiga radiosändare överlåtits till någon som inte har ett gällande tillstånd, måste den nya ägaren ansöka om ett sådant.

Vill den tidigare ägaren inte ha sitt tillstånd kvar, krävs en skriftlig uppsägning.

Årlig tillståndsavgift

Radiotillståndshavare faktureras en årlig tillståndsavgift i enlighet med PTS föreskrifter om avgifter. Avgiften är för närvarande 190 kronor per år.

Abonnemang för trafik över kustradion

Tillstånd omfattar inte något abonnemang för trafik över kustradionät. Abonnemang tecknas direkt med respektive avräkningsorgan. Stockholmradio (SW01), lämnar upplysningar om abonnemang på telefon 08-5066 2200. Utöver SW01 finns andra, av PTS godkända, avräkningsorgan.